Destinační agentura
České středohoří, o.p.s.
CS
DE EN

Destinační agentura

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. je Agentura pro cestovní ruch v destinaci České středohoří a Podřipsko a byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, dne 12. 11. 2012.

Hlavní snahou zřízené organizace destinačního managementu je koordinace záměrů klíčových aktérů v oblasti cestovního ruchu.

Mezi oblasti činnosti patří tyto obecně prospěšné služby

 • Činnosti destinačního managementu v oblasti Českého středohoří, tj. činnosti realizované za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu-destinace, podpora cestovního ruchu a trávení volného času. Regionem se rozumí destinace České středohoří a Podřipsko, tvořeným zejména Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, včetně Litoměřicka, Lovosicka a Podřipska (Roudnice nad Labem), části Ústecka (mimo Krušné hory), Teplicka (část v CHKO České středohoří), Děčínska (Verneřicko, cyklotrasa č. 2 – EuroVelo z Labské stezky na území Ústeckého kraje). Administrativně: území ORP Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem-část, Děčín-část, Teplice-část, Louny-okrajová část.
 • Destinační agentura České středohoří, o.p.s. je jednou ze čtyř destinačních agentur v Ústeckém kraji. Úzce spolupracuje se Správou CHKO České středohoří, místními akčními skupinami, zájmovými spolky a sdruženími, veřejnou správou.
 • Společnost se zároveň podílí na přípravě strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu na úrovni ORP, statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje, podílí se také na přípravě strategií a studií. Ve své činnosti společnost úzce spolupracuje s podnikatelskými subjekty na území své destinace, zajišťuje jejich propagaci, zahrnutí do řady programů atd.
 • Společnost plní úkol daný rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci regionálního rozvoje (např. projekt Brána do Čech, Labská stezka – cyklotrasa č. 2, EuroVelo 7), tedy především aktivně propaguje rozvoj oblasti Českého středohoří a Podřipska, turistické cíle, zajímavosti a produkty. Zaměřuje se jak na obyvatele regionu, tak zejména na oblasti České republiky a Saska s cílem rozvoje návštěvnosti destinace.
 • Společnost spravuje regionální značku „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® s cílem využít potenciál místních producentů, včetně řemeslných produktů, pro propagaci destinace, zajištění rozvoje producentů a jejich ekonomickou udržitelnost. Zároveň pak ve spolupráci s podnikateli a místními organizacemi zajišťuje propojení produktů se službami a zážitky.
 • Společnost realizuje projekt „North West Bohemia Convention Bureau“ (kongresová a incentivní turistika, M.I.C.E), pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.
 • Pořádání a podpora akcí v oblasti cestovního ruchu, turistiky, sportu a zajištění turistických služeb.
 • Péče o krajinu, přírodní a životní prostředí, ochranu přírodního a kulturního dědictví a drobné kulturní památky.
 • Poskytování nebo zprostředkování průvodcovských služeb. Oživení kulturního a společenského života i podpora všech místních iniciativ za účelem propojování a zkvalitňování služeb a života obyvatelstva.
 • Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti turistiky, životního prostředí a udržitelného regionálního rozvoje.
 • Vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů.
 • Pořizování nových strojů, technologií pro obnovu a údržbu přírodního nebo kulturního dědictví.
 • Obnova, údržba, budování a provozování ploch, budov a prostorů pro podnikání v cestovním ruchu (obchody, kiosky, restaurace, kuchyně, ubytování, společenská a informační centra), pořizování informačních systémů, informační technologie, zapojování do informačních sítí.
 • V rámci rozvoje turistiky spolupráce při rozvoji a budování infrastruktury a koordinace cyklistické a pěší turistiky, navazující na dopravu železniční, silniční, leteckou a lodní.
 • Meziregionální nebo mezinárodní spolupráce v rámci uvedených druhů obecně prospěšných služeb.

Území destinačního managementu
Destinační agentury České středohoří, o.p.s. (Středohoří.cz)

Další informace o kategorizaci destinačního managementu zde.

Propagační materiály a distribuce

V rámci destinačního marketingu připravujeme každoročně tištené materiály a zajištujeme jejich distribuci do informačních center a služeb cestovního ruchu. V případě zájmu nás kontaktujte. Materiály také ke stažení:

3 K Platforma pro území DMO České středohoří

3 K Platforma pro území DMO České středohoří je složena ze tří aktivit:

 1. Marketingová skupina České středohoří
 2. Regionální výrobci
 3. Zpětná vazba od návštěvníků destinace

Veškeré informace v dokumentu ke stažení.

Další dokumenty ke stažení:
Sledování ukazatelů cestovního ruchu o vývoji destinace České středohoří 2022
Seznam partnerů DMO České středohoří

Marketingová strategie Destinační agentury České středohoří

Plán marketingových aktivit je rozdělen do jednotlivých komunikačních kampaní s využitím všech dostupných marketingových nástrojů.

Marketingový plán

Tisková reklama

 • inzerce a PR v odborných, veřejných, regionálních i celostátních médiích
 • tištěné propagační materiály – kampaňové letáky, brožury a mapy a jejich distribuce do měst, informačních center, poskytovatelům služeb aj.

Online média

Outdoor

 • citylighty

Promotion

 • veletrhy a veřejné akce
 • eventy
 • spolupráce s městy a obcemi, Ústeckým krajem a agenturou CzechTourism

Marketingový plán reflektuje sezónnost destinace.

Kudy z nudy Brána do Čech

Komunikační kampaně